Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

Представяме Ви магистърска специалност "АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ"

21740358_483436025388397_4586131201029546674_nЗавършилите я ще бъдат в състояние да използват съвременни технологични прийоми и техники за аналитично обработване на информацията и как ефективно да я прилагат при управлението на технологични, човешки и финансови ресурси за реализация на различни по сложност управленски задачи.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ"

21105948_476171079448225_1727245329082303343_nЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО МЕНИДЖЪРИ ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ - ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ, В КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ: ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНИТЕ, ФИРМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР, В БАНКОВАТА СИСТЕМА, В МИТНИЧЕСКИТЕ И ДАНЪЧНИ ИНСТИТУЦИИ, СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ И ПР.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ"

oditВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ: РАЗЛИЧНИТЕ СТРУКТУРИ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНОТО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИТЕ НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ, ДРУЖЕСТВА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СЧЕТОВОДНА И ОДИТОРСКА ДЕЙНОСТ.

СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"

SCHET

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО ОПЕРАТИВНИ И ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ВЪВ ФИРМИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР, В ОРГАНИТЕ НА ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ (НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, ОРГАНИТЕ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ), ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ВЪВ ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И В СТРУКТУРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, В НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ, КАТО АСИСТЕНТ-ОДИТОРИ И СЪТРУДНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОДИТОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

КИМ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№63 0888 220534; 0888 072568

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО "МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"

internaltionalbusinessПРИДОБИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕЖДУНАРОДНЕН БИЗНЕС” МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС НА ФИРМЕНО РАВНИЩЕ, В Т.Ч. ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, МЕНИДЖЪРИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО, МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪРИ, МЕНИДЖЪРИ ПО ИНОВАЦИИТЕ И ДР., КАТО СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРЖИЩА И СТОКОВИ БОРСИ, КАТО ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИЦИ, ОПЕРАТИВНИ МЕНИДЖЪРИ В МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ; СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ; СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА, СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ.

Страница 9 от 20

Livechat