Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Управление на общините

Професионални компетенции

Магистърската програма “Управление на общините” подготвя високо квалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти със съвременни теоретични знания и умения за местната администрация и за кариера в държавните и общинските институции и свързаните с тях области; за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен; както и за работа в и с международни и европейски институции. Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, в международни организации и други, да бъдат менажери, експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията.

 

 Реализация

Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от единния регистър на специалностите.

- Да подготвя високо квалифицирани специалисти за кариера в държавната служба и държавните и общински институции;

Да подготвя специалисти за специализирани администрации: полицейската и военната администрация; администрация за управление на кризите; данъчна администрация, администрации в здравеопазването и други;

- Да подготви специалисти за ръководни и експертни длъжности в администрацията на обществения и частния сектор;

Да подготвя специалисти, способни за работа в и с международни и европейски институции;

Да повишава уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване;

Да повишава качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини основно в три направления:

1) обучение във връзка с промените – изграждане на знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите;

2) обучение във връзка с по-добро обслужване на гражданите и населението;

3) обучение във връзка с членството ни в Европейския съюз и хармонизирането с европейските стандарти и структура.

Да развива научна и приложна дейност, насочена към увеличаване на ефективността на администрацията, подобряване на административното обслужване на населението и подобряване на международното и европейско сътрудничество.

 

Livechat