Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Стопанско управление

Team_2

Наименование на специалността по учебен план: Стопанско управление

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионално направление: Администрация и управление

Срок на обучение: 1/2 години

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ECTS кредити( общо за една учебна година) : Общо 60 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Дипломна работа

 

Очаквани резултати от обучението

Успешно завършилите обучението студенти познават функциите по организацията и управлението на средни и големи предприятия; познават новото административно законодателство; познават международната дейност и мястото на България в Европейските структури.  
Те разбират и могат да:
·         Разработват бизнес-програми за дейността на фирмата;
·         Правят снимка на външната среда и долавят тенденции;
·         Организират и провеждат маркетингови изследвания;
·         Правят цялостен анализ на фирмената дейност като използват статистически методи;
·         Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещи тенденции в дейността на дружеството.
От завършилите специалността студенти се очаква да  демонстрират организаторски умения и лидерски способности; Умения за общуване и делегиране на отговорности; умения за  работа в екип; способност да създават благоприятна работна атмосфера.

Връзка с потребностите на пазара на труда

Магистърът по стопанско управление се реализира в отраслите и подотраслите на индустриалното производство. Той може да подпомага ефективно управлението и сам да изпълнява ръководни функции в големи и средни стопански единици и/или техни самостоятелни поделения и клонове в страната и чужбина, планови отдели, звена за управление на човешките ресурси и контрол на качеството, както и да заема координиращи и управленски длъжности, за които се изисква магистърска квалификация. Випускникът на магистърската програма по стопанско управление може да ръководи и организира частен бизнес и специализирана предприемаческа дейност, да осъществява ръководство на дистрибуторски мрежи и др.

Livechat