Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Управление на проекти

Наименование на специалността по учебен план: Управление на проекти

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионално направление: Администрация и управление

Срок на обучение: 1/2 години

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ECTS кредити( общо за една учебна година) : Общо 60 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Дипломна работа

Очаквани резултати от обучението: 

След успешно завършване на обучението по специалността „Управление на проекти“ студентите:
·         познават и прилагат на практика основните подходи, характеристики и етапи в разработването, организацията, оценката и управлението на проекти от различен ранг и характер;
·         систематизират, анализират и използват възможностите за реализиране на проекти финансирани  от национални донори и от Европейски и международни фондове;
·         Събират и обработват данни с практическо значение за анализ и оценка на регионалната икономическа среда, както и за изготвянето на стратегически и конкурентен анализ, в т.ч. на SWOT анализи и  SMART стратегии;
·         Умеят да анализират и оценяват риска при проектното финансиране;
·         Умеят да разработват и управляват реализацията на проекти;
·         Могат да подготвят вземането на решения свързани с финансирането, подготовката и реализацията на проекти;
·         Могат да извършват експертизи и вътрешни и външни одити на проекти в съответствие с изискванията на финансиращите органи и с критериите за качество;
·         Умеят да работят в екип;
·         Умеят да общуват със специалисти и с широката публика при формулирането на проблеми и решения, аргументирането на идеи, защитата на проекти, обмена на информация;
·         Притежават необходимите спесобности и качества за продължаване на обучението си с висока степен на самостоятелност и отговорност.

 

 

Връзка с потребностите на пазара на труда: 

Завършилите могат да работят като експерти и консултанти по разработване и управление на проекти; специалисти и ръководители на звена по управление на проекти на всички управленски равнища в различни институции и организации - институции и органи на държавно и общинско управление, банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми, организации в публичния и частния сектор, неправителствени организации, висши училища, научно-изследователски институти и др.

Livechat