Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

За КИМ

 КОЛЕЖЪТ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

е открит от Министъра на образованието, младежта и науката със заповед РД 14-52/22.04.2008, публикувана в ДВ, брой 46/2008 г. В Колежа се извършва обучение за придобиване на най-високото ниво на професионална квалификация. Обучението протича в рамките на 3 семестъра (1,5 години) и е фокусирано върху практическите умения, приложими в работната среда. Създадена е съвременна база за обучение, която позволява използването на иновационни методи, продукти и образователни технологии. Опитни преподаватели в областта на икономиката и управлението поднасят по достъпен и практичен начин най-новото от икономиката и мениджмънта.

 

Колежът по икономика и мениджмънт (КИМ) изпълнява ролята на Регионален център за дистанционно обучение на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, по силата на изпълняван проект за развитие на дистанционната форма на обучение.

 

 

Студентите, които се обучават в Благоевград се приемат след полагане на кандидатстудентски изпит. След втората учебна година те получават свидетелство за професионална квалификация ІV-та степен по професията „фирмен мениджър" от КИМ, а след четвъртата година – диплома за висше образование „бакалавър" от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Всеки студент, успешно дипломиран в бакалавърската степен с успех не по-нисък от 4.00 може да продължи в някоя от магистърските програми на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

 

Продължава...

Livechat