Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Финанси

Специалност: ФИНАНСИ

Професионално направление: ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години/8 семестъра

Форма на обучение: Редовна, Задочна, Дистанционна

ЕCTS кредити: Общо 240 ECTS кредита, 60 ECTS за година 

Форма на дипломиране: Държавен изпит

 Очаквани резултати от обучението:

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури. Oбразователната цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата система в България и Европейския съюз.

Връзка с потребностите на пазара на труда: 

Завършилите специалността „Финанси” намират успешна реализация във финансово-кредитните институти, финансово-брокерските къщи, малките и средни предприятия, фирми от различни отрасли и сфери на икономиката, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации.

 

 

 

 

 

Livechat