Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Икономика и управление на агробизнеса

Е-поща Печат PDF

Икономика и управление на агробизнеса

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Наименование на квалификацията по диплома: МАГИСТЪР 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

Срок на обучение: 

  • 1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.8. Икономика
  • 2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления

Форма на обучение: ЗАДОЧНА

Очаквани резултати от обучението: 

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене, със  знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния експерт в областта на агробизнеса. Придобиват се способности за провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса. 

Връзка с потребностите на пазара на труда: 

Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствен бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др. Например:

  • консултанти в сферата на агробизнеса;
  • мениджъри на ферми, фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, фирми за доставка на суровини и материали за земеделски производители;
  • банкови служители и застрахователни агенти в аграрния сектор;
  • специалисти в правителствени и неправителствени организации, свързани със земеделието, хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските рйони и опазването на околната среда;
  • държавни служители и служители в национални и международни организации в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на земеделски суровини и храни.

  

 

 

 

 

 

 

 

Livechat