Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Управление на агробизнеса


Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА 

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Професионална квалификация: Мениджър

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Продължителност:4 години/8 семестъра

Форма на обучение:редовна, задочна

ЕCTS кредити(общо за една учебна година): Общо 240 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Държавен изпит

Очаквани резултати от обучението:

 

Завършилите успешно специалността:
·         Познават организацията на дейността в малки, средни и големи предприятия и организации от аграрния сектор и умеят да вземат управленски решения за ефективно използване на производствените фактори  като отчитат влиянието на бизнес средата;
·         Познават характеристиките на отрасъла и особеностите в организацията на дейността в земеделските стопанства;
·         Организират и участват в стратегическото и оперативното планиране на дейността на предприятията от аграрния сектор;
·         Участват в организирането и изпълнението на маркетинговата дейност на предприятията;
·         Познават принципите на счетоводната отчетност и използват финансово-счетоводната информация за контрол на работната документация и управление на предприятието;
·         Притежават познания за принципите и методите на пуравление на персонала и могат да планират и осъществяват кадрова политика; Умеят да ръководят и контролират работещите в предприятието, да оценяват качеството на извършваната работа и да оценяват потребностите от нови умения и повишаване на квалификацията;
·         Умеят да използват съвременните информационни и комуникационни технологии и да прилагат компютърните си умения върху идеите в агробизнеса и тяхното приложение;
·         Могат успешно да осъществяват устна и писмена комуникация с колеги, клиенти, партньори и доставчици, в това число и на чужд език.

Връзка с потребностите на пазара на труда:

Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса, като например:
-  производствената сфера като мениджъри, икономисти на еднолични и дружествени агрофирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.;
-  сферата на преработката на селскостопански продукти като и експерти по аграрен бизнес;
-  сферата на търговията със селскостопански стоки като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки;
-  обслужващата сфера като мениджъри на земеделски обслужващи предприятия;
-  сферата на средното образование като преподаватели в професионални гимназии;
-  правителствени, неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като експерти по управление на аграрния бизнес;
-  специализирани структури за администриране и контрол на програми на ЕС и др.;
-  областни и общински служби на МЗХ;
-  сферата на научната и консултантската дейност;
-  сферата на финансовото и банковото дело като експерти по аграрен бизнес и др.

 

Livechat