Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Аграрна икономика

Специалност: АГРАРНА ИКОНОМИКА

Професионално направление: 3.8. Икономика

Професионална квалификация: Икономист

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Продължителност:4 години/8 семестъра;

Форма на обучение:редовна, задочна

Завършилите могат да осъществяват дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в аграрната сфера. Те ще могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъл земеделие.

            Завършилите специалността "Аграрна икономика" имат необходимите знания и умения и могат успешно да се реализират като мениджъри във всички сфери на агробизнеса; консултанти в областта на агробизнеса; съдружници във фирми с участие на партньори от чужди страни; специалисти в земеделски служби и кредитни инспектори; застрахователи; разработка и управление на национални и международни проекти; ръководители на кооперации; счетоводители; собствен бизнес и др.

Livechat