Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Икономика и управление на регионите със специализация - Туризъм

Наименование на специалността по учебен план: Икономика и управление на регионите със специализация - Туризъм

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионално направление: Икономика

Срок на обучение: 1/2 години

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ECTS кредити( общо за една учебна година) : Общо 60 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Дипломна работа

Очаквани резултати от обучението: 

Обучението в специалност „Икономика и управление на регионите“, с магистърска специализация „Туризъм“ има за цел подготовката на широкопрофилни и висококвалифицирани изпълнителски и ръководни кадри в отрасъл Туризъм, притежаващи знания, умения и компетенции за работа в отделните сектори на туристическата индустрия на регионите, в съответствие със съвременните изисквания на българската и чуждестранна туристическа практика и съобразени с изискванията на ЗВО и Закона за туризма.
Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, съдържат очакваните от бизнеса знания, умения и компетенции, които студентите ще имат след завършване на обучението. Тя осигурява на студентите:

  • надграждане на теоретичните знания и практическите умения в областта на икономиката и управлението на туризма;
  • придобиване на компетенции за ефективно използване и управление на икономическата дейност на предприятия в областта на туризма, на туристическите ресурси за развитие на туристическата сфера и за регионално развитие;
  • задълбочаване на знанията, уменията в регионалната икономика, управлението и политиката, регионалния анализ, стратегическо планиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
  • практически компетенции за решаване на проблемите на балансирано и устойчиво развитие на регионите, дългосрочния регионален социално-икономически растеж, оперативно управление на регионални проекти, планове и стратегии за регионално развитие, анализ и оценка на териториалните системи.

 

Връзка с потребностите на пазара на труда:

Магистърската степен предоставя общообразователни и специализирани теоретични знания и практически умения, даващи възможност за самостоятелно или в екип изпълнение на технологични, управленски, селективни, аналитични, оценъчни, експертни, прогностични и проектантски дейности, за организиране на собствен туристически бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. В учебния план са включени дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с регионално развитие, вътрешна и външна туристическа политика, икономика и управление в туризма и корпоративно поведение.
Завършилите магистърската програма ще притежават необходимата подготовка и квалификация за работа като: икономисти, мениджъри, специалисти в държавни ведомства, в регионални и местни администрации, в консултантски фирми, мениджъри на собствен туристически бизнес и т.н.

Livechat