Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ВУАРР-ЕДИНСТВЕНОТО ИЗВЪНСТОЛИЧНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПЪЛНОПРАВЕН ПАРТЬОР В КОНСОРЦИУМИТЕ ОТ "ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ"

Е-поща Печат PDF

snimka_13.07Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана пълноправен партьор в консорциумите от "Еврапейските университети", одобрени по втората покана по програма "Еразъм+".Европейската комисия публикува вчера новите 24 алианса,които през следващите 3 години ще се развиват с финансова подкрепа на програмата.ВУАРР е единственото одобрено висше училище.В други одобрени алианси влизат Софийският университет"Климент Охридски".Техническият университет-София,Университетът за национално и световно стопанство и нов български университет.

Избрани измежду 62 кандидатури,новите 24 алианса на "Европейски университети" включват 165институции за висше образование от 26 държави-членки на ЕС и други държави, участващи в програмата "Еразъм+".Държавите членки са отправили призив към Европейската комисия да работи за премахванито на съществуващите бариери на европейско ниво, за да улеснитранснационалното сътрудничество.Европейските университетски мрежи ще дадат възможност за получаване на общи дипломи."Тези европейски университети са ключов градивен елемент за Европейскотообразователно пространство",заяви при обявяването на резултатите Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изледвания, култура,образованието и младежта.

Очаква се сътрудничеството между университетите да подобри и възможностите за повишаване нивото на научните изледвания в тях,да улесни преподаването на интегрални умения и комлексни знания.

Визията на INVEST е да създаде модерен единен европейски университет,който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите на Европа. Кординатор на проекта е Slovak University of Agriculture in Nitra(SK) в партньорство с University of Thessaly(EL),Karelia University of Applied Sciences(FI),Van Hall Larenstein University of Applied Sciences(NL).

Като асоциирани партьори ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона-Пловдив,Областна администрация -Пловдив, Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и Европейска асоциация на институциите от висшето образование (European Association of institutions in Higher Education-EURASHE),в която ВУАРР е пълноправен член.

"Ние, партьорите,гледаме на INVEST в перспектива, като на една напълно функционираща, иновативна мрежа от университетите, постигаща по високи стандарти в образованието,обучението, научните изледвания и иновациите чрез международно взаимодействие и високи постижения", коментира ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова.

Тя е уверена, че през 2025г.INVEST ще издигне престижа си до призната приобщаваща образователна институция в Европа по отношение на нуждите на отделните студенти чрез прилагането на индивидуален и приобщаващ подход, т.е.ще бъдат прилагани гъвкави учебни програми и индивидуални учебни пътеки, приложими на база  на резултатите от обучението.

Алиансът INVEST ще насочи своите дейности към студенти от трите цикъла на обучението-бакалавър,магистър и доктор,както и към академичните и неакадемичния персонал на партниращите висши училища, участващи в алианса. Акцентът ще бъде поставен върху придобиването на знания,умения и нагласи,необходими за устойчиво регионално развитие,като същевременно се вземат предвит предприемаческия бизнес и лидерство, независимото и критично мислене,гражданско съзнание и отговорност за устойчиво развитие.

 

Livechat