Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Стопанско управление (със специализация "Мениджмънт на националната сигурност")

Е-поща Печат PDF

Наименование на специалността по учебен план: Стопанско управление (със специализация "Мениджмънт на националната цигурност")

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионално направление: Администрация и управление

Срок на обучение: 1/2 години

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ECTS кредити( общо за една учебна година) : Общо 60 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Дипломна работа

Livechat