Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Мениджмънт на човешките ресурси

Е-поща Печат PDF

Наименование на специалността по учебен план: Мениджмънт на човешките ресурси

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионално направление: Администрация и управление

Срок на обучение: 1/2 години

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ECTS кредити( общо за една учебна година) : Общо 60 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Дипломна работа

Целта на магистърската програма е да осигури комплексна и задълбочена подготовка на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за професионализъм в областта на УЧР. Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за управление на персонала в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Съдържанието на програмата е ориентирано към изграждане на компетенции във всички фундаментални аспекти на УЧР - механизми за проектиране на ефективни системи за УЧР и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения (вкл. антидискриминационно законодателство); специфика на външния и вътрешен пазар на труда; съвременни методи за привличане, подбор и мобилизиране таланта на работната сила; принципи за изграждане на справедливи и мотивиращи системи за възнаграждение; използване на информационни системи, улесняващи дейността на специалистите; психологическа среда на УЧР и методи за нейното изследване; инструментариум на управленското консултиране. 

Връзка с потребностите на пазара на труда: 

Програмата има универсална приложимост и завършилите магистри могат успешно да се реализират във всички стопански и нестопански сектори като: мениджъри по УЧР; сътрудници в департаментите по УЧР; специалисти в консултантски фирми и агенции; мениджъри на всички нива в организационната йерархия; ръководители на екипи; преподаватели и обучители; изследователи и т.н.

 

 

Livechat