Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Придобиване на учителска правоспособност

uchitelskaСтудентите в трети и четвърти курс могат да запишат курса за придобиване на педагогическа правоспособност, който продължава 2 семестъра. Дипломата за „учител по икономически дисциплини“ се получава след дипломирането по основната специалност и в нея се вписва регистрационния номер на дипломата за висше образование. 

Имате шанса да обогатите възможностите си за бъдеща реализация и увеличите своята конкурентоспособност!

Срок за подаване на молби: 26 октомври

Справки: г-жа Венета Мангушева, гл.специалист по професионалното обучение 

 


  • КООРДИНАТОР ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ped1При успешно издържан изпит по дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд" студентите ще получат удостоверение за преминато обучение. За целта е необходимо:

- да се подаде молба в учебен отдел;

- да се заплати такса в размер на 20 лв.  • КУРС „СЧЕТОВОДСТВО НА МАЛКАТА ФИРМА"

ped2Студентите, които са взели успешно изпита по „Основи на счетоводството" могат да се запишат в курса по „Счетоводство на малката фирма". Занятията ще се водят в съботни дни (5 съботи, а по желание на обучаемите и в неделя) и ще завършат с финален изпит – решаване на счетоводна задача. Успешно издържалите изпита ще бъдат освободени от изпита по „Счетоводство на фирмата".

Цена на курса: 60 лв

 


  • КВАЛИФИКАЦИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ped3Студентите в редовна форма на обучение имат възможност да получат документ за степен на владеене на английски език. Тези от тях, които покажат високи резултати от текущите проверки по време на планираните занятия по английски език и успешно положат изпитния тест ще получат свидетелство за съответното ниво на владеене на езика в края на втори и в края на четвърти курс, за което се заплащат 40 лв.

Livechat