Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Стопанско управление

Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ 

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Професионална квалификация: Мениджър

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години/8 семестъра

Форма на обучение:редовна, задочна, дистанционна

ЕCTS кредити(общо за една учебна година): Общо 240 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Държавен изпит 

 

 

 Очаквани резултати от обучението:

Завършилите успешно специалността:

·         Познават стопанското устройство в страната и чужбина и могат да планират и организират дейността на предприятието, като прилагат методите и техниките при управлението на активи, формирането на финансовата и капиталовата структура, финансовия анализ и маркетинговата политика;
·         Познават характеристиките на отраслите на националното стопанство и използваните технологии в различните видове производства;
·         Могат да организират и участват в стратегическото и оперативното планиране на дейността на предприятието като използват оценка и анализ на риска, ситуационен анализ, разработване на сценарии, прогнозиране и др.;
·         Могат да участват пълноценно в организирането и изпълнението на маркетинговата политика на предприятието;
·         Умеят да проучват и анализират търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки и услуги;
·         Способни са да използват финансово-счетоводната информация в управлението на предприятието и да контролират работната документация;
·         Познават принципите и методите на пуравление на персонала и могат да планират и осъществяват кадрова политика;
·         Умеят да организират, ръководят и контролират работещите в предприятието, да оценяват качеството на извършваната работа и да оценяват потребностите от нови умения и повишаване на квалификацията;
·         Могат успешно да осъществяват устна и писмена комуникация с колеги, клиенти, партньори и доставчици, в това число и на чужд език;
·         Умеят да използват съвременните информационни и комуникационни технологии на средно ниво и да ги прилагат в оптимизирането на организацията на работата и управлението на предприятието.

Връзка с потребностите на пазара на труда:

Студентите от специалност „Стопанско управление“ съчетават мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, осигурявани с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини.
Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на изпълнителски и най-вече на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствено бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др., като напр.: мениджъри във всички производства; топ мениджъри; мениджъри по персонала; съдружници във фирми с участие на партньори от чужбина; административни мениджъри; маркетинг мениджъри; мениджъри по иновациите и др.

 

Livechat