Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ"

fin

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ФИНАНСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТНИ ИНСПЕКТОРИ, БРОКЕРИ И ДИЛЪРИ, ДАНЪЧНИ ИНСПЕКТОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРИ И ДР. В ОБЛАСТТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, ЗАСТРАХОВАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДР.

КИМ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№63 0888 220534; 0888 072568

Магистърска специалност "МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"!

21761625_484991221899544_356566416465460391_n

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МАГИСТРИ МОГАТ УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ВЪВ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОРИ КАТО: МЕНИДЖЪРИ ПО УЧР; СЪТРУДНИЦИ В ДЕПАРТАМЕНТИТЕ ПО УЧР; СПЕЦИАЛИСТИ В КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ; МЕНИДЖЪРИ НА ВСИЧКИ НИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЙЕРАРХИЯ; РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕКИПИ; ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОБУЧИТЕЛИ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И Т.Н.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ".

21034579_475071306224869_8284085678660616203_nДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО МЕНИДЖЪРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА HR ОТДЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТИ В ТАКИВА ЗВЕНА, КОНСУЛТАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КАДРИ, КАКТО В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ТАКА И В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС.
ЗАПИШЕТЕ СЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ВУАРР В БЛАГОЕВГРАД, бул. Васил Левски, 63

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"

ad0152b-300-1МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПОДГОТВЯ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ИЗГРАДЕНО ПАЗАРНО МИСЛЕНЕ, СЪС  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ И КАЧЕСТВА, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА. ПРИДОБИВАТ СЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА АГРОБИЗНЕС ПОЛИТИКА, АДЕКВАТНА НА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ПРОТИЧАЩАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА. 

ЗАВЪРШИЛИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУТИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ, ИЗИСКВАЩИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТТА НА МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОБСТВЕН БИЗНЕС-ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДР. НАПРИМЕР:

- КОНСУЛТАНТИ В СФЕРАТА НА АГРОБИЗНЕСА;

- МЕНИДЖЪРИ НА ФЕРМИ, ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ФИРМИ ЗА ДОСТАВКА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ;

- БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНТИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР;

- СПЕЦИАЛИСТИ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РЙОНИ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

- ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СУРОВИНИ И ХРАНИ.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"

19400143_445437589188241_1499668856676404622_nЗАВЪРШИЛИТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО:
- МЕНИДЖЪРИ, ИКОНОМИСТИ НА ЕДНОЛИЧНИ И ДРУЖЕСТВЕНИ АГРОФИРМИ, АРЕНДНИ СТОПАНСТВА, ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ И ДР.;
- В СФЕРАТА НА ПРЕРАБОТКАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ КАТКО  И ЕКСПЕРТИ ПО АГРАРЕН БИЗНЕС;
- В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ КАТО МАРКЕТОЛОЗИ И БРОКЕРИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ;
- КАТО МЕНИДЖЪРИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ОБСЛУЖВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ;
- В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
- В ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ, БРАНШОВИ И РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ КАТО ЕКСПЕРТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС;
- В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМИ НА ЕС И ДР.;
- В ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ НА МЗХ;
- В СФЕРАТА НА НАУЧНАТА И КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ И ДР.

Страница 7 от 17

Livechat