Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"

SCHET

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО ОПЕРАТИВНИ И ГЛАВНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ВЪВ ФИРМИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР, В ОРГАНИТЕ НА ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ (НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, ОРГАНИТЕ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, МИТНИЧЕСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ), ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ВЪВ ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И В СТРУКТУРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, В НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ, КАТО АСИСТЕНТ-ОДИТОРИ И СЪТРУДНИЦИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОДИТОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

КИМ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№63 0888 220534; 0888 072568

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО "МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"

internaltionalbusinessПРИДОБИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕЖДУНАРОДНЕН БИЗНЕС” МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС НА ФИРМЕНО РАВНИЩЕ, В Т.Ч. ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, МЕНИДЖЪРИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО, МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪРИ, МЕНИДЖЪРИ ПО ИНОВАЦИИТЕ И ДР., КАТО СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРЖИЩА И СТОКОВИ БОРСИ, КАТО ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИЦИ, ОПЕРАТИВНИ МЕНИДЖЪРИ В МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ; СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ; СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА, СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО "ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО"

26055647_531932340538765_8291384621098879978_n

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ В БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ И В ЗАСТРАХОВАНЕТО; ЕКСПЕРТИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ИНВЕСТИРАНЕТО; В ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ.
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ№63; 0888 220 534; 073 88 07 42

СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ"

fin

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ФИНАНСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТНИ ИНСПЕКТОРИ, БРОКЕРИ И ДИЛЪРИ, ДАНЪЧНИ ИНСПЕКТОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРИ И ДР. В ОБЛАСТТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, ЗАСТРАХОВАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДР.

КИМ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№63 0888 220534; 0888 072568

Магистърска специалност "МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"!

21761625_484991221899544_356566416465460391_n

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МАГИСТРИ МОГАТ УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ВЪВ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОРИ КАТО: МЕНИДЖЪРИ ПО УЧР; СЪТРУДНИЦИ В ДЕПАРТАМЕНТИТЕ ПО УЧР; СПЕЦИАЛИСТИ В КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ; МЕНИДЖЪРИ НА ВСИЧКИ НИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЙЕРАРХИЯ; РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕКИПИ; ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОБУЧИТЕЛИ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И Т.Н.

Страница 4 от 14

Livechat